Algemene Leden Vergadering

 

De agenda van de ALV van 2 mei 2017 ziet er als volgt uit:

1.  Opening
2.  Binnengekomen stukken

a. Herziening competitieopzet

3.  Vaststelling notulen vorige vergadering
4.  Jaarverslag Voorzitter
5.  Jaarverslag Penningmeester
6.  Verslag Kascontrolecommissie
7.  Vaststelling contributie 2017/2018
8.  Pauze
9.  Benoemingen

a. Voorzitter

b. Secretaris

c. Penningmeester

d. Kascontrolecommissie

10. Rondvraag
11. Sluiting